Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Rendben
Menü

MSB Fejlesztési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhelye: 7621 Pécs, Megye utca 7/1.; cégjegyzékszám: 02-10-060368; adószám: 14658833-2-02)

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL

SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) előírja, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) is előírja, melynek ezen tájékoztatással teszünk eleget.

 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:

 

E tájékoztatás kiadója, egyben az adatkezelő:

 

Cégnév: MSB Fejlesztési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 7621 Pécs, Megye utca 7/1.

Cégjegyzékszám: 02-10-060368; adószám: 14658833-2-02

Képviselő: Miklós Mónika vezérigazgató

Telefonszám: +36/72/520-513; 

e-mail cím: info@msb.hu; honlap: www.msb.hu ajánlatkérés: beszerzes@msb.hu

(a továbbiakban: MSB Zrt.)

 

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (GDPR 4. cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: Az MSB Zrt. honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren. Ezen adatfeldolgozók megnevezése a következő:

 

IT szolgáltató:

RG-NET Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-940139

Adószám: 13454485-2-43

Képviselő: Herbály István ügyvezető

Telefonszám: +36-72/315-331

E-mail cím: info@rgnet.hu

Honlap: www.rgnet.hu

Honlapfejlesztő, hírlevél-küldés szolgáltató:

UpSolution Informatikai Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 1. C. ép.

Cégjegyzékszám: 02-09-075346

Adószám: 14255296-2-02

Képviselő: Papp Tamás József ügyvezető

Telefonszám: +36/20/6262023

E-mail cím: info@upsolution.hu

Honlap: www.upsolution.hu

 

Az MSB Zrt. adatkezelést az érintet hozzájárulása alapján, valamint jogi kötelezettség teljesítése jogcímén végez. Az érintett hozzájárulásának minősül az is, ha az érintett az MSB Zrt. internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók. A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

 

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

 

Az érintett jogai:

 

 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
 2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
 4. Az érintett hozzáférési joga
 5. A helyesbítéshez való jog
 6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 9. Az adathordozhatósághoz való jog
 10. A tiltakozáshoz való jog
 11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 12. Korlátozások
 13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a részére korábban szerződésben megadott személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, avagy a szerződés tárgyát képező projekt esetén a támogató hatóság által előírt dokumentum megőrzési idő. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek adózás, könyvelés céljából a társaság által megbízott könyvelő irodának, postázás, szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak.

 

 

Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről további, és részletesebb információk az MSB Zrt. adatkezelési szabályzatában és adatkezelési tájékoztatójában olvashatók.

 

Pécs, 2018. december 7.

 

Miklós Mónika

vezérigazgató

MSB Zrt.

adatkezelő

 

Az MSB Zrt. részletes adatkezelési tájékoztatója

Az MSB Zrt. adatkezelési szabályzata

 

 

Adatvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabályok:

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj

 

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

 

https://www.naih.hu/

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön azonnal a legújabb pályázati lehetőségekről!

 

Feliratkozás