Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Rendben
Menü

A pályázat célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának javítása érdekében az – új munkahelyek létrehozását eredményező – munkahelyteremtő beruházások támogatása.

 

A pályázat célja továbbá a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése, valamint a foglalkoztatás bővítése a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának elősegítése által (nem bérköltségek!).

 

A rendelkezésre álló keretösszeg 3.500.000.000 Ft.

 

A munkahelyteremtő támogatás a hatályos jogi szabályozás alapján regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható, és a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg. A pályázó vállalkozásnak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy mely támogatási jogcím alapján kívánja benyújtani a pályázatot.

 

Támogatható tevékenységek:

Új eszközök, gépek beszerzése, immateriális javak költségei, ingatlan vásárlása, ingatlan bérleti díjak, lízing költségek (tárgyi eszközökhöz, ingatlanokhoz kapcsolódó)

Tehát a támogatás nem vehető igénybe bérre és járulékokra, hanem a munkahelyteremtéshez szükséges feltételek kialakításához.

 

A pályázók köre:

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV vehet részt az alábbi jogszabályok szerint:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata,
 • a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep,
 • a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezet,
 • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozó.

 

A támogatás mértéke:

A támogatás mértéke új munkahelyenként 1,7 millió Ft, mely összeg a felsorolt kiegészítő támogatásokkal 3,6 millió Ft-ra növelhető:

 • amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő, kiközvetített, az Flt. 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 700 ezer Ft, vagy
 • amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 1,5 millió Ft, vagy
 • amennyiben a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 1,5 millió Ft,
 • amennyiben a beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjbr.), valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktbr.) alapján kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft,

(a d) pont szerinti kiegészítő támogatás halmozható az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő támogatásokkal is, míg az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő támogatások vagylagosan igényelhetők).

 

A beruházásra vonatkozó további előírások:

A pályázat alapján az ÁÚF szerinti induló beruházás támogatható (regionális beruházási támogatás és csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímen történő igénylés esetében is), azzal a feltétellel, hogy a támogatott beruházás nem minősül a Rendelet 27. § (1) bekezdés o) pontja szerinti szinten tartást szolgáló eszköznek.

 

A beruházási projekttel kapcsolatos egyéb előírások:

Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetében a pályázó:

 • a beruházást legkorábban a támogatási igény benyújtását követő napon kezdi meg,
 • beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolványban telephelyként bejegyezve szerepel,
 • legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül,
 • beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között szerepel,
 • a beruházást legkésőbb az alábbi pontokban előírt határidőig megvalósítja és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását az alábbiak szerint benyújtja:
 • a 2019. októberi miniszteri döntés esetében a beruházás megvalósításának határideje 2020. augusztus 31., a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolás teljesítésének határideje 2020. október
 • a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet,
 • benyújtja – építési beruházás esetén – az építési hatóság igazolását arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette (a jogerős hatósági engedély a pályázat benyújtásakor nem szükséges, ez a hatósági szerződés megkötésének feltétele),
 • üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási hátterét,
 • meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát,
 • a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti, és valódi versenyt biztosító eljárást alkalmaz (a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 4. fejezetében található),
 • a beruházás befejezését követően – a beszerzési értéktől függetlenül – nyilvántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat.


 

Fenntartási kötelezettség:

A pályázó vállalja, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti az érintett térségben.

 

Foglalkoztatási kötelezettség:

A pályázó/kedvezményezett vállalja, hogy a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett teljes létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen.

A tervezett létszámbővítés megvalósítását követően, a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban – csekély összegű támogatás esetén a beruházással érintett telephely szerinti, regionális beruházási támogatás esetén a régióban található valamennyi telephelyén – meglévő munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (az éves átlagos statisztikai állományi létszámot megtartva).

 

Saját forrás:

A beruházás nettó – ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó – bekerülési összköltségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja.

 

Biztosíték:

A kedvezményezettnek biztosítania kell valamennyi − jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető − fizetési számlájára vonatkozóan a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot (a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére), a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

A felhatalmazó nyilatkozatok mellett a kedvezményezettnek rendelkeznie kell az alábbi anyagi biztosítékok egyikével vagy azok kombinációjával, amelynek legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig rendelkezésre kell állnia (pályázatban erről nyilatkozni szükséges.)

Biztosíték lehet az odaítélt támogatás összegének:

 • 120 %-át jelentő, hitelintézet vagy – megfelelő referenciával rendelkező – pénzügyi vállalkozás által vállalt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia, vagy
 • 150 %-át kitevő forgalmi értéken megállapított jelzálogjog, melynek zálogtárgya csak permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet. Összesen legfeljebb három ingatlan ajánlható fel zálogtárgyként.

 

A beruházás megkezdése:

Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető (megkezdett beruházás nem támogatható).

A projekt megvalósítását a pályázat benyújtását követő napon a pályázó saját felelősségére megkezdheti, de a beruházási projekt megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A pályázat által érintett beruházási projekt fizikai befejezésének határideje: 2020. augusztus 31.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

 • augusztus 1-től 2019. szeptember 5-ig

A pályázatot a beruházás helye szerint illetékes kormányhivatal részére kell eljuttatni az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír szolgáltatás) segítségével.

A pályázati anyagot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eügyintézési törvény) szerinti elektronikus aláírással kell ellátni. Az elektronikus aláírással való ellátás tekintetében kizárólag a cégjegyzésre jogosult személy elektronikus aláírása fogadható el.

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön azonnal a legújabb pályázati lehetőségekről!

 

Feliratkozás